Prosjekter

Prosjekter ved Senja Montessoriskole

Trykk på et prosjekt under for å hoppe til prosjektet på denne siden.

Dekomp

Desentralisert kompetanseutvikling (Dekomp) er et partnerskap mellom skoler og UH-sektoren (universitet/høgskole) som jobber med kompetanseheving i forhold til felles målsetninger.

Senja Montessoriskole deltar i Dekomp sammen med følgende andre private grunnskoler:

 • Øvergård Montessoriskole
 • Berg Montessoriskole
 • Andørja Montessoriskole
 • Montessoriskolen Morgan
 • Harstad Montessoriskole
 • Narvik Montessoriskole

Med oss i partnerskapet fra UH-sektoren er UiT – Norges arktiske universitet.

Tema for målområdene i kompetansetiltaket er:

 1. Lokalt læreplanarbeid
 2. Ledelse og lederutvikling
 3. Nettverk og nettverksutveksling
 4. Elevers utvikling

I dette samarbeidet gjennomføres fysisk ledersamlinger hvor skoleledere og samarbeidsparter fra UH-sektoren deltar, felles fagdager for alle ansatte i alle montessoriskolene i nettverket (fysisk og digitalt), etablering av nettverk mellom skoler med både faglig og sosialt fokus m.m.

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter

De grunnleggende ferdighetene er en del av den faglige kompetansen og nødvendige redskaper for læring og faglig forståelse. De er også viktige for utviklingen av elevenes identitet og sosiale relasjoner, og for å kunne delta i utdanning, arbeid og samfunnsliv.

De grunnleggende ferdighetene er derfor en viktig prioritet i skolen.

Lesing

Senja Montessoriskole har per tid en overordnet lokal satsing på lesing som ferdighet. I denne satsingen gjennomføres et omfattende systematisk kartlegging- og analysearbeid med påfølgende innsetting av ulike tiltak.

 • Oppbygging og revitalisering av skolebiblioteket
 • Innkjøp av fysiske bøker og leseverk
 • Innkjøp og opplæring i bruk av ulike digitale hjelpemidler og ressurser
 • Lesekurs
 • Leseaksjoner
 • Kursing av personal
 • Samarbeid med PPT
 • Lesing på arbeidsplaner til alle elevene

Barnas oppvekstmiljø: OMNI-modellen

Opplæringslovens kapittel 9A og Barnehageloven kapittel 8 gir alle barnehagebarn og skoleelever en individuell rett til å ha det trygt og godt på sin skole og i sin barnehage. Skolene og barnehagene skal jobbe kontinuerlig og systematisk for å sikre at denne retten blir oppfylt.

Opplæringsloven er tydelig, og det er vår plikt å sørge for at barna har det trygt og godt og å ha dette som fokusområdet.

I tråd med montessoripedagogikken handler det om å se hele barnet. Da må vi tenke større enn bare å se på det som skjer på skolen. Det barnet opplever og erfarer på ulike arenaer blir med i ryggsekken og det er derfor viktig at vi samarbeider. Senja Montessoriskole satser derfor på barnas oppvekstmiljø der vi søker et tett samarbeid med alle som er tett på elevene våre. Dette inkluderer foreldre/foresatte, idrettslag, ungdomslag, øvrig familie og sambygdinger: «It takes a village to raise a child».

«Omni-modellen er en veileder til forståelse og kunnskap i arbeidet med å gi barn og unge et trygt og godt oppvekstmiljø. Modellen skal bidra til å ruste voksne i ulike roller til å gjøre denne jobben på en best mulig måte og som en del av sin daglige praksis. Skal vi lykkes i arbeidet, må det være en del av alt vi gjør, alltid!»

Dette er en modell vi jobber med i personalgruppa og som vi kommuniserer ut til foreldre/foresatte. Du kan selv lese og lære mer om modellen her: https://omnimodellen.no

I arbeidet henter vi inn aktuelle samarbeidspartnere, heriblant mobbeombudet i Troms som har vært med i utarbeidelsen av OMNI-modellen.

HOPP

HOPP står for helsefremmende oppvekst der Senja kommune er en av pilotkommunene i Troms. Prosjektet skal være med å bidra til en sunn, aktiv og trygg oppvekst. Senja Montessoriskole har vært så heldig å få være med i dette pilotprosjekt med utprøving skolemåltid etter retningslinjer. For vår del betyr det at våre elever får servert frukt hver dag og lunsj en til to ganger per uke. Lunsjen er til vanlig et brødmåltid som består av sunne, nøkkelhulls-merkede produkter og grønnsaker. En gang per måned er lunsjen ofte litt mer ekstraordinær med f.eks. salatbar. Gjennom HOPP skal også fysisk aktivitet mer inn fagene, og det er en målsetning at vi skal få til minimum 30 minutter ekstra fysisk aktivitet hver dag.

Du kan lese mer om HOPP-prosjektet i Senja kommune her: https://www.senja.kommune.no/tjenester/barn-og-familie/hopp-helsefremmende-oppvekst/