Organisering

Organisering

Inneværende skoleår er Senja Montessoriskole organisert i følgende klasser:

  • KOSMOS (1.-6. trinn)
  • ERDKINDER (7.-10. trinn)

Vurdering av klasse- og gruppeinndeling gjøres hvert år og endringer kan gjøres underveis i et skoleår ved behov. Vurderingen er helhetlig og skal ha hele barnet i fokus, både faglig og sosialt.

Hver klasse har sitt klasserom som forberedes ut fra elevenes behov. I tilknytning til klasserommene har vi flere grupperom, der noen av disse er organisert etter fag. Grupperommene kan benyttes for gjennomføring av leksjoner for grupper og enkeltelever, samt prosjektarbeid. Elever som har behov for skjerming har også anledning til å trekke seg ut av klasserommet sammen med en voksen.

Det forberedte miljøet

Det forberedte miljøet skal gi elevene frihet til å bevege seg i klasserommet i løpet av dagen, frihet til å velge hvor de vil sitte og jobbe, og om de vil jobbe alene eller i selvvalgte grupper. Montessori-klasserommet er et stort og åpent rom med lave hyller til materiell. Hyllene kan stå inntil veggen og/eller være med på å dele rommet inn i områder etter fag. Hvert fagområde har materiell, bøker og utstyr for arbeid med det spesifikke faget, her inngår også IKT-utstyr.

Det forberedte miljøet vil se ulikt ut for de ulike klassene ut fra behov og hvor elevene er i sin utvikling. Et klasserom for KOSMOS har f.eks. større behov for konkret montessorimateriell og elevene har ofte et større behov for bevegelse enn elever som tilhører ERDKINDER. Hovedtrekkene er likevel at rommene skal være attraktive for elevene som har tilhørighet der og de skal være preget av orden og struktur.

Elever som har behov for sterkere rammer skal få dette så lenge de har behov for det. Dette kan f.eks. innebære faste plasser og eget utstyr/materiell. Frihet og selvstendighet er like fullt viktige prinsipper i montessoripedagogikken som det skal jobbes etter, og kan derfor inngå som individuelle målsetninger for enkelteleven og/eller gruppa ut fra behov.

Observasjon er en viktig metode for å kunne vurdere gruppesammensetning og det fysiske miljøet i forhold til den enkelte elevs behov, og gjøre justeringer i henhold til dette. Hovedoppgaven til læreren er å skape forbindelser mellom barna og miljøet, og gjøre sammenhengene i fagene og mellom fagene synlige. Dette innebærer forberedelser og forandringer i det fysiske miljøet ut fra ulike prosjekter. Læreren skal i dette miljøet gi leksjoner til enkeltelever og grupper. Her må læreren være presis og sikker på hva som skal gjøres og sies.