Oppvekstmiljø

Oppvekstmiljø

Trykk på en overskrift i punktlisten under eller skroll på siden for å lese mer:

Bakgrunn

 9 A-2 Retten til eit trygt og godt skolemiljø

Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring.

(Lovdata, 2023)

«Et godt oppvekstmiljø er viktig for at barn og unge skal kjenne seg trygge og oppleve mestring (…). Barn og unges helse og livskvalitet dannes i samspill med andre barn og voksne. Dette samspillet foregår i de ulike miljøene som barn og unge er en del av:

Unge som opplever støtte fra foreldre, lærere og medelever har mindre helseplager og er mer tilfredse med livet enn andre ungdommer (FHI, 2023)».

Les mer om dette på Folkehelseinstituttet:
https://www.fhi.no/hn/folkehelse/artikler/trygt-og-godt-oppvekstmiljo-i-kommunen/

og på Lovdata:
https://lovdata.no/nav/lov/1998-07-17-61/kap9a

Oppvekstmiljøet som prosjekt

Elever sikres et trygt og godt elev- og læringsmiljø på skolen igjennom Opplæringslova. Senja Montessoriskole skal jobbe aktivt for å oppfylle dette for ditt barn, og på den måte erkjenner vi betydningen vi har som en del av oppvekstmiljøet til de elevene som går hos oss. Samtidig utgjør hele oppvekstmiljøet mange forskjellige miljøer og arenaer, alt fra fritidsaktiviteter, familien og venner, til nabolaget, kjøpesenteret og sosiale medier.

Senja Montessoriskole tenker at godt samarbeid på tvers av miljøene som er tettest på elevene, er viktig for å gjøre oppvekstmiljøet som helhet så bra som mulig. Uansett vil tiltak vi gjør i regi av skolen kunne ha betydning for oppvekstforholdene til elevene. Om skole-hjem i tillegg jobber sammen vil tiltakene kunne få dobbelt så stor effekt. Nettopp derfor har vi valgt å satse på oppvekstmiljø som et av våre hovedprosjekter, der vi inviterer dere foreldre/foresatte med på laget.

Vi har i dette prosjektet valgt å ta utgangspunkt i OMNI-modellen. Dette for å skape en felles forståelse for hva oppvekstmiljøer er og hvordan vi voksne er med på å påvirke barna våre. Du kan lese mer om prosjektet her.

Hva kan du som mamma, pappa eller fosterforelder gjøre?

Du kan:

  • Delta på alle foreldremøtene.
  • Delta på temakvelder 1-2 ganger per skoleår, der vi får innputt fra eksterne aktører.
  • Rekruttere til temakveldene (del informasjon/arrangement og inviter de du mener bør delta).
  • Vær aktiv i utarbeidelse av sosial årsplan (finne sosial møtepunkter mellom foreldre/foresatte og elevene der alle kan delta, vær med å arranger og delta selv).
  • Vær med å utarbeide og følge felles kjøreregler for klassene (f.eks. bursdagsfeiringer, dataspill o.l.).
  • Snakk positivt om skolen og om andre foreldre/foresatte.
  • Vær voksen og ta misnøyen direkte med skolen eller vedkommende det gjelder.
  • Hils på alle du møter på barnas arenaer.
  • Bli kjent med hverandre og hverandres barn!
  • Vær aktiv og bruk bygda – skap positivitet for området vårt.

Da er du med på å skape et trygt og godt skole- og oppvekstmiljø for ditt barn!!!